અમારા વિશે

કાર્યકારી

15-01-2015

ક્રમ નામ હોદ્દો વિભાગ
શ્રી બાબુભાઇ જેબલીયા ચેરમેન જી.એ.આઈ.સી.
શ્રી કે.એસ. રંધાવા , આઈ.એફ.એસ એમડી જી.એ.આઈ.સી.
શ્રી અભય જૈન એ.જી.એમ. (પી. એન્‍ડ એ. ) એ.જી.એમ. (એમ. એન્‍ડ પી.) વહીવટ વિભાગ
શ્રીમતિ એચ. કે. દેસાઇ એ.જી.એમ. (ગુજરાત સરકાર માટે પ્રતિનિયુક્તિ પર)
શ્રી અજય ચૌહાણ ડિરેક્ટર (ઉડ્ડયન) ગુજરાત સરકાર
શ્રી જે.સી. દધાણિયા ડી.એમ. (એ એસ એન્‍ડ સી ) એએસ એન્ડ સી વિભાગ (ગુજરાત સરકાર ના પ્રતિનિધિમંડળ પર ના)
શ્રી એમ. જી. મહેતા ઇન્‍ચાર્જ ડીએમ (નાણાંકીય) નાણાંકીય
શ્રી એસ.આર. શાહ મેનેજર (માર્કેટીંગ) એમ. એન્‍ડ પી.
શ્રી સી. વી. નિનામા મેનેજર (એએસ) એ એસ એન્‍ડ સી
૧૦ શ્રી એ. જી. શાહ મેનેજર (ક્યુસી) એસીયુ, ગોંડલ
૧૧ શ્રી પી. જે. દવે ઇન્‍ચાર્જ મેનેજર (એસી) એસીયુ, ગોંડલ
૧૨ શ્રી ડી. એ. શાહ ઇન્‍ચાર્જ મેનેજર (એફ) એએસ એન્‍ડ સી.

જી.એ.આઈ.સી. ના જુનિયર કાર્યકારી એડમીન 17-01-2015

ક્રમ કાર્યકારી નું નામ પોસ્ટિંગ સ્થળ ઓફિસ ફોન નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી એચ બી પટેલ એ.એમ., એ.એસ.સી., અમદાવાદ ૦૭૯ - ૨૨૮૧૩૫૬૬ ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૨
શ્રી પી એસ દેદાનિયા એ.એમ., એ.એસ.સી., જૂનાગઢ ૦૨૭૯૨ - ૨૨૩૧૭૯ ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૭
શ્રી આર ડબલ્યુ તુપ્સકારે એ.એમ., ઉડ્ડયન વિભાગ ૦૨૬૪૨ - ૨૬૧૭૨૬ ૯૯૭૪૨૫૧૮૮૪
શ્રી પી આર વિઠાની એ.એમ., એ.એસ.સી., ભાવનગર ૦૨૭૮ - ૨૪૨૫૩૭૫ ૯૯૭૪૭૦૩૩૮૫
શ્રી એસ એન સોમાણી એ.એમ., એ.એસ.સી., ભુજ ૦૨૮૩૨ - ૨૨૩૩૧૨ ૯૮૯૮૫૦૯૩૭૦
શ્રી એસ જી પટેલ એ.એમ., એ.એસ.સી., વડોદરા ૦૨૬૫ - ૨૯૭૯૭૧૮ ૯૮૯૮૫૦૯૩૫૪
શ્રી એસ કે આચાર્ય એ.એમ., એ.એસ.સી., ડીસા ૦૨૭૪૪ - ૨૨૦૨૨૧ ૯૭૨૫૦૦૧૬૦૦
શ્રી ડી એમ બમાંનિયા એ.એમ., એ.એસ.સી., ગોધરા ૦૨૬૭૨ - ૨૪૧૫૦૭ ૯૭૨૫૨૦૩૯૭૨
શ્રી એન. બી. પટેલ એ.એમ., એ.એસ.સી., હિંમતનગર ૦૨૭૭૨ - ૨૪૨૫૭૬ ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૦
૧૦ શ્રી આર ઝેવિયર એ.એમ., એ.એસ.સી., જામનગર ૦૨૮૮ - ૨૫૫૮૪૩૭ ૯૮૯૮૦૯૯૦૦૭
૧૧ શ્રી એસ. એન. સમાની એ.એમ., એ.એસ.સી., રાજકોટ ૦૨૮૫ - ૨૬૬૧૭૭૯ ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૫
૧૨ શ્રી જે એસ ગોસાઈ એ.એમ., એ.એસ.સી., કન્જારી ૦૨૬૯૨ - ૨૭૧૬૧૧ ૯૮૯૮૫૦૯૩૫૬
૧૩ શ્રી એન. બી. પટેલ એ.એમ., એ.એસ.સી., મહેસાણા ૦૨૭૬૨ - ૨૫૧૮૨૦ ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૪
૧૪ શ્રી બી. બી. પટેલ મેનેજર, એ.એસ.સી., નવસારી ૦૨૬૩૭ - ૨૩૭૧૫૨ ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૬
૧૫ શ્રી પી આર ભૂટાની એ.એમ., એ.એસ.સી., રાજકોટ ૦૨૮૧ - ૨૨૨૨૧૮૭ ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૯
૧૬ શ્રી બી. બી. પટેલ એ.એમ., એ.એસ.સી., સુરત ૦૨૬૧ - ૨૩૪૩૮૨૦ ૯૮૯૮૫૦૯૩૫૯
૧૭ શ્રી બી. બી. પટેલ એ.એમ., એ.એસ.સી., વલસાડ ૦૨૬૩૨ - ૨૪૨૬૦૧ ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૧
૧૮ શ્રી એમ. એલ.પટેલ એ.એમ., એ.એસ.સી., રાજકોટ ૦૨૮૧ - ૨૨૨૨૧૮૭ ૯૭૨૫૦૦૧૫૯૦
૧૯ શ્રી એસ. કે. ચૌધરી એ.એમ. (એ.એસ.), વહીવટી વિભાગ. - ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૦
૨૦ શ્રી જે. જે. પટેલ એ.એમ., એમ એન્‍ડ પી વિભાગ ૦૭૯ - ૨૭૫૪૪૭૪૧ / ૪૨ ૯૮૯૮૫૦૯૩૫૫
૨૧ શ્રી ડી. બી. ચૌધરી એ.એમ., એ.એસ. એન્‍ડ સી વિભાગ - ૯૯૭૪૦૬૦૦૮૬
૨૨ શ્રી બી. પી. દવે એ.એમ., નાણાં વિભાગ - -
૨૩ શ્રી કે. મેહેરકુમાર એ.એમ. (એ એસ) , એ.એમ. (એમ એન્‍ડ પી.) - ૯૮૯૮૫૦૯૩૫૮
૨૪ શ્રી એસ જે ચાવડા એ.એમ. (જી) , એ એસ એન્‍ડ સી વિભાગ - ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૪
http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2017 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ