અમારા વિશે

બોર્ડ અને ડિરેક્ટર્સ

અનુ. નં. નામ હોદ્દો સંપર્ક માહિતી સંપર્ક નબર
શ્રી બાબુભાઇ જેબલીયા ચેરમેન ગુજરાત ખેત ઉદ્યોગ નિગમ
ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા કોર્પોરેશન લિમિટેડ
બીજો માળ, ‘બી’ - વીંગ, સેકટર ૧૦/એ,
ગાંધીનગર – ૩૮૨૦૧૦
ફોન / ફેકસ : ૯૭૨૫૧૫૨૩૦૦ ૦૭૯-૨૩૨૪૦૨૦૮
શ્રી કે.એસ. રંધાવા આઇ.એફ.એસ. વ્યવસ્થા નિયામકશ્રી ગુજરાત ખેત ઉદ્યોગ નિગમ
ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા કોર્પોરેશન લિમિટેડ
બીજો માળ, ‘બી’ - વીંગ, સેકટર ૧૦/એ,
ગાંધીનગર – ૩૮૨૦૧૦
૦૭૯-૨૩૨૪૦૨૦૮
શ્રી અનીલકુમાર યાદવ નિયામક નાણાકીય સલાહકાર નાણાં વિભાગ,
બ્લોક નં: ૪, ૫ મો માળ, ન્યુ સચિવાલય,
ગાંધીનગર – ૩૮૨૦૧૦
ફોન : ૦૭૯-૨૩૨૫૦૮૦૮
ડૉ. બી. આર. શાહ નિયામક કૃષિ નિયામક,
"કૃષિ ભવન"
સેક્ટર ૧૦-એ, "ચ" રોડ,
ગાંધીનગર ૩૮૨૦૧૦
ફોન/ : ૦૭૯-૨૩૨૫૬૦૭૩ ફેકસ : ૦૭૯-૨૩૨૫૬૨૨૭
ડૉ. આર. એ શેરાસિયા નિયામક નિયામક - બાગાયત,
"કૃષિ ભવન"
સેક્ટર ૧૦-એ, "ચ" રોડ,
ગાંધીનગર ૩૮૨૦૧૦
ફોન
ફેકસ ૦૭૯-૨૩૨૫૬૧૦૫
ડૉ. અશોક પટેલ - વાઇસ ચાન્સેલર,
સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી
સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા,
જિ. બનાસ કાંથા
ફોન :૦૨૭૪૮-૨૭૮૨૨૨/૪૪૪
શ્રી એચ. ડી. શ્રીમાળી નિયામક અધિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કમિશનર
બ્લોક નં ૧, ઉદ્યોગ ભવન,
ઘ-૪, સેકટર-૧૧,
ગાંધીનગર – ૩૮૨૦૧૦
ફોન : ૦૭૯-૨૩૨૫૨૫૩૨
ફેકસ : ૦૭૯-૨૩૨૫૨૫૪૪
શ્રી ઉદેસિંહ બારીયા નિયામક ડુમા, તાલુકા : જાંબુઘોડા,
જી. પંચમહાલ
ફોન : ૯૭૧૨૯૯૯૩૩૬
શ્રી રામસંઘજી જાડેજા નિયામક મોટી માઉ, તા. માંડવી,
જી. કચ્‍છ-ભુજ
ફોન : ૯૮૨૫૩૦૯૩૩૨
૧૦ શ્રી બાબુભાઇ ટાંટી નિયામક ઇંગોરાલા, તાલુકા: ખાંભા,
જી. અમરેલી.
ફોન : ૯૯૦૯૭૧૭૫૫૬
૧૧ શ્રી જયેશભાઇ નાયક નિયામક સાલેજ, નારણજી ફળીયું, તા. ગણદેવી
જી. નવસારી
ફોન : ૯૪૨૮૦૧૩૯૯૯
૧૨ શ્રી વસંતભાઇ પટેલ નિયામક રતનપુર, તા: પાલનપુર, જી. બનાસકાંઠા ફોન : ૯૮૨૫૬૭૬૪૪૪
૧૩ શ્રીમતિ વસંતીબેન પટેલ નિયામક મેઢા, તા. કડી, જી. મહેસાણા ફોન : ૦૨૭૪-૨૬૬૦૨૨
http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2017 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ