અમારા વિશે

બોર્ડ અને ડિરેક્ટર્સ

અનુ. નં. નામ હોદ્દો સંપર્ક માહિતી સંપર્ક નબર
શ્રી સંજય પ્રસાદ (આઇ.એ.એસ.) ચેરમેન ગુજરાત ખેત ઉદ્યોગ નિગમ
ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા કોર્પોરેશન લિમિટેડ
બીજો માળ, ‘બી’ - વીંગ, સેકટર ૧૦/એ,
ગાંધીનગર – ૩૮૨૦૧૦
ફોન / ફેકસ : ૯૭૨૫૧૫૨૩૦૦ ૦૭૯-૨૩૨૪૦૨૦૮
શ્રી મોહમ્મદ શાહિદ, આઇ.એ.એસ. વ્યવસ્થા નિયામકશ્રી ગુજરાત ખેત ઉદ્યોગ નિગમ
ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા કોર્પોરેશન લિમિટેડ
બીજો માળ, ‘બી’ - વીંગ, સેકટર ૧૦/એ,
ગાંધીનગર – ૩૮૨૦૧૦
૦૭૯-૨૩૨૪૦૨૦૮
શ્રી અનીલકુમાર યાદવ નિયામક નાણાકીય સલાહકાર નાણાં વિભાગ,
બ્લોક નં: ૪, ૫ મો માળ, ન્યુ સચિવાલય,
ગાંધીનગર – ૩૮૨૦૧૦
ફોન : ૦૭૯-૨૩૨૫૦૮૦૮
શ્રી બી. એમ. મોદી નિયામક કૃષિ નિયામક,
"કૃષિ ભવન"
સેક્ટર ૧૦-એ, "ચ" રોડ,
ગાંધીનગર ૩૮૨૦૧૦
ફોન/ : ૦૭૯-૨૩૨૫૬૦૭૩ ફેકસ : ૦૭૯-૨૩૨૫૬૨૨૭
ડૉ. પી.એમ. વઘાસિયા નિયામક નિયામક - બાગાયત,
"કૃષિ ભવન"
સેક્ટર ૧૦-એ, "ચ" રોડ,
ગાંધીનગર ૩૮૨૦૧૦
ફોન
ફેકસ ૦૭૯-૨૩૨૫૬૧૦૫
ડૉ. અશોક પટેલ - વાઇસ ચાન્સેલર,
સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી
સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા,
જિ. બનાસ કાંથા
ફોન :૦૨૭૪૮-૨૭૮૨૨૨/૪૪૪
શ્રી એચ. ડી. શ્રીમાળી નિયામક અધિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કમિશનર
બ્લોક નં ૧, ઉદ્યોગ ભવન,
ઘ-૪, સેકટર-૧૧,
ગાંધીનગર – ૩૮૨૦૧૦
ફોન : ૦૭૯-૨૩૨૫૨૫૩૨
ફેકસ : ૦૭૯-૨૩૨૫૨૫૪૪
શ્રી ઉદેસિંહ બારીયા નિયામક ડુમા, તાલુકા : જાંબુઘોડા,
જી. પંચમહાલ
ફોન : ૯૭૧૨૯૯૯૩૩૬
શ્રી રામસંઘજી જાડેજા નિયામક મોટી માઉ, તા. માંડવી,
જી. કચ્‍છ-ભુજ
ફોન : ૯૮૨૫૩૦૯૩૩૨
૧૦ શ્રી બાબુભાઇ ટાંટી નિયામક ઇંગોરાલા, તાલુકા: ખાંભા,
જી. અમરેલી.
ફોન : ૯૯૦૯૭૧૭૫૫૬
૧૧ શ્રી જયેશભાઇ નાયક નિયામક સાલેજ, નારણજી ફળીયું, તા. ગણદેવી
જી. નવસારી
ફોન : ૯૪૨૮૦૧૩૯૯૯
૧૨ શ્રી વસંતભાઇ પટેલ નિયામક રતનપુર, તા: પાલનપુર, જી. બનાસકાંઠા ફોન : ૯૮૨૫૬૭૬૪૪૪
૧૩ શ્રીમતિ વસંતીબેન પટેલ નિયામક મેઢા, તા. કડી, જી. મહેસાણા ફોન : ૦૨૭૪-૨૬૬૦૨૨
http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2017 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ