માર્કેટિંગ નેટવર્ક માર્કેટિંગ નેટવર્ક

એગ્રો સેવા કેન્દ્ર​

અમદાવાદ - ગાંધીનગર

નામ શ્રી એચ. બી. પટેલ

હોદ્દો વ્યવસ્થાપક

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સેવા કેન્દ્ર, નરોડા રેલ્‍વે ક્રોસિંગ પાસે , નેશનલ હાઇવે નં. ૮, નરોડા, પોસ્ટ: કુબેરનગર, અમદાવાદ.

ફોન ૦૭૯-૨૨૮૧૩૫૬૬, ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૨

ઇમેઇલ hasupatel163@gmail.com

વડોદરા - છોટાઉદેપુર

નામ શ્રી એન. બી. મકવાણા

હોદ્દો આસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સેવા કેન્દ્ર, એપીએમસી બી ૨૫/૨૬ , અનાજ વિભાગ સયાજીપુર, ને.હા. નં. ૮, આજવા ચોકડી, જિ. વડોદરા.

ફોન ૯૯૯૮૯૭૪૨૮૩, ૦૨૬૬૩-૨૫૬૩૪૮

ઇમેઇલ ggaicbaroda@yahoo.com

ખેડા - આણંદ

નામ મિ. આર ઝેવિઅર

હોદ્દો આસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, એગ્રો સેવા કેન્દ્ર, જલારામ પેટ્રોલ પંપ, ને.હા.નં. ૮, કાનજીરી પોસ્‍ટ પાછળ. ભૂમેલ, તા. નડિયાદ જિ. ખેડા.

ફોન ૯૮૯૮૦૯૯૦૦૭, ૦૨૬૯૨-૨૭૧૬૧૧

પંચમહાલ - દાહોદ - મહિસાગર

નામ શ્રી ડી. એમ. બામણીયા

હોદ્દો આસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, એગ્રો સેવા કેન્દ્ર, માર્કેટિંગ યાર્ડ, અંબિકા સિનેમા, ગોધરા, જિ પાછળ. પંચમહાલ ૩૮૯૦૦૧

ફોન ૯૬૬૫૩૯૦૬૬, ૦૨૬૭૨-૨૪૧૫૦૭

અમરેલી

નામ શ્રી પી. આર. બુટાની

હોદ્દો વ્યવસ્થાપક

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સેવા કેન્દ્ર, ડો કે.વી. પરીખ રોડ, એસ. માર્કેટ યાર્ડ, અમરેલી

ફોન ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૯, ૦૨૭૯૨-૨૨૩૧૭૯

ઇમેઇલ prbutan@yahoo.com

ભાવનગર - બોટાદ

નામ શ્રી પી. આર. વિઠાણી

હોદ્દો વ્યવસ્થાપક

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સેવા કેન્દ્ર, એલઆઇસી ઓફિસ બિલ્ડિંગ, ગંગાજલીયા તળાવ, એટ & પો. ભાવનગર.

ફોન ૯૯૭૧૭૦૩૩૮૫, ૦૨૭૮-૨૪૨૫૩૭૫

ઇમેઇલ gaicbhavnagar@gmail.com

કચ્છ

નામ શ્રી બિરેન પટેલ

હોદ્દો આસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સેવા કેન્દ્ર, અમૃત ચેમ્બર પાસે. રવિ સિનેમા, ભુજ, જિ. કચ્છ.

ફોન ૯૯૯૮૯૭૪૨૬૦, ૦૨૮૩૨-૨૨૩૩૧૨

ઇમેઇલ gaic_bhuj@yahoo.in

જામનગર - દ્વારકા

નામ શ્રી વૈષ્ણવ

હોદ્દો આસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સેવા કેન્દ્ર, ગેલેક્ષી સિનેમા પાસે, જામનગર

ફોન ૯૯૭૪૨૫૧૮૮૭, ૦૨૮૮-૨૫૫૮૪૩૭

ઇમેઇલ gaicjamnagar@yahoo.com

જૂનાગઢ - પોરબંદર - ગીર સોમનાથ

નામ શ્રી પી. એસ. દેદાણીયા

હોદ્દો આસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સેવા કેન્દ્ર, એ – ૮, ઉદ્યોગનગર, રાજકોટ રોડ, જુનાગઢ ૩૬૨૦૦૧

ફોન ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૭, ૦૨૮૫-૨૬૬૧૭૭૯

ઇમેઇલ gujaratagrojnd@yahoo.com

રાજકોટ - મોરબી

નામ શ્રી એસ. એન. સામાણી

હોદ્દો આસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સેવા કેન્દ્ર, લોધાવાડ ફાચર, ગોંડલ રોડ, રાજકોટ ૩૬૦૦૦૧

ફોન ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૫, ૦૨૮૧-૨૨૨૨૧૮૭

ઇમેઇલ sanjaysamani@yahoo.com

સુરેન્દ્રનગર

નામ શ્રી એમ. એ. પટેલ

હોદ્દો ઇન્‍ચાર્જ /મેનેજર

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સેવા કેન્દ્ર, સુરેશ સદન, એસ ટી બસ સ્ટેન્ડ પાસે, સુરેન્દ્રનગર.

ફોન ૯૮૯૮૯૯૦૦૫૪, ૦૨૭૫૨-૨૨૨૧૨૭

ઇમેઇલ sunagar_gujfas@yahoo.com

સુરત - તાપી

નામ શ્રી સુમનભાઇ

હોદ્દો આસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સેવા કેન્દ્ર, દુકાન નં ૨૦૧-૨૦૨, સરદાર માર્કેટ, પુના- ખંભારીયા રોડ, ડુમ્‍ભાઇ તા. ચોર્યાસી, સુરત.

ફોન ૯૯૯૮૯૭૪૨૭૯, ૦૨૬૧-૨૩૪૩૮૨૦

ઇમેઇલ gaic_srt@yahoo.com

ભરૂચ - નર્મદા

નામ શ્રી એન. કે. દેસાઇ

હોદ્દો કેન્દ્ર ઇનચાર્જ

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સેવા કેન્દ્ર, ઘી કુડીયા, સ્ટેશન રોડ, ભરૂચ.

ફોન ૯૮૯૮૫૦૯૩૫૭, ૦૨૬૪૨-૨૬૧૭૨૬

ઇમેઇલ gaicbrh@yahoo.com

વલસાડ

નામ શ્રી બી. બી. પટેલ

હોદ્દો આસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સેવા કેન્દ્ર, સરદાર સ્‍ટેડિયમ, બેચર રોડ, એટ એન્‍ડ પો. - વલસાડ.

ફોન ૯૮૯૮૫૦૯૩૫૯, ૦૨૬૩૨-૨૪૨૬૦૧

મહેસાણા - પાટણ

નામ શ્રી એન. બી. પટેલ

હોદ્દો આસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સેવા કેન્દ્ર, ૩૧, કેન્‍શવિલા, રામોસણા ચાર રસ્તા, ને.હા. નં. ૮, મહેસાણા – ૩૮૪૦૦૨

ફોન ૯૮૯૮૫૦૯૩૬૧, ૦૨૭૬૨-૨૫૧૮૨૦

સાબરકાંઠા – અરવલ્‍લી

નામ સાબરકાંઠા – અરવલ્‍લી

હોદ્દો આસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સેવા કેન્દ્ર, ૧, માર્કેટિંગ યાર્ડ, જિલ્લા પંચાયત પાસે, હિંમતનગર ૩૮૩૦૦૧

ફોન ૯૯૭૪૨૫૧૮૭૭, ૦૨૭૭૨-૨૪૨૫૭૬

બનાસકાંઠા

નામ શ્રી એસ. કે. આચાર્ય

હોદ્દો આસિસ્ટન્ટ મેનેજર

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સેવા કેન્દ્ર, ૧૭૧, ન્યુ ગંજ બજાર, ખાતે એસ.એસ. માર્કેટ યાર્ડ, પાટણ-ડીસા રોડ, એટી & પો. ડીસા, જિ. બનાસકાંઠા.

ફોન ૯૭૨૫૦૦૧૬૦૦, ૦૨૭૪૪-૨૨૦૨૨૧

ઇમેઇલ shishiracharya01@gmail.com

નામ શ્રી બી. બી. પટેલ

હોદ્દો વ્યવસ્થાપક

સરનામું ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એગ્રો સેવા કેન્દ્ર, કાબીલપોર ચાર રસ્તા, જી.ઇ.બી. પાસે, નવસારી.

ફોન ૯૮૯૮૫૦૯૩૫૯, ૦૨૬૩૭-૨૩૭૧૫૨

http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને સહકાર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેસ્મોલ ફાર્મર્સ એગ્રી-બિઝનેસ કોન્સોર્ટિયમ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મંત્રાલય : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેકૃષિ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છેOffice of The Chief Electoral Officer, Gujarat State Vibrant Gujarat 2017 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
નેવિગેશન પર જાઓ